Doina
Ruști

Dialog în Formula As

Ați scris în cărțile dvs. de până acum despre mahalagii, codoașe, bucătari, croitori, doctori, lău­tari, despre domnitori și boieri. Toți acei oameni au existat și în realitate? De pildă, per­sonajul din noul dvs. roman, „Depra­vatul din Gor­gani”,  a exis­tat? Gabriela Lupu (2023-06-26)
Dialog în Formula As - Doina Ruști

– Din documente de cancelarie domnească și înscrisuri ale tribu­na­lelor vremii ați reconstruit o epo­că plină de culoare și parfu­muri, ani­mată de personaje fabu­loase. Cum v-ați făcut documen­tarea?

– Nu mi-am făcut propriu-zis o documentare, ci pasiunea mea nr. 1 e să scotocesc prin documen­tele vechi, prin acte particulare. Mici de­talii mi-au sărit în ochi, m-au ob­sedat. Uneori a fost vor­ba doar de o sem­nătură cu înflorituri, alteori, des­pre spații care și-au con­ti­nuat istoria până în zilele noas­tre.

– Care erau locurile cele mai atractive din Bucu­­reș­tiul fanariot?

– Desigur, aici vor­bim despre ficțiune, iar în scrie­rile mele apare de­seori Pia­ța Lipscani, necon­semnată pe unde­va. Ea s-a născut din plă­cerea mea de    a mă opri lângă Banca Națio­na­lă, unde pe vremuri a fost hanul legendar al lui Șer­ban Vodă, o clă­dire impu­nătoare, cu multe pră­vălii de lux la parter, cu camere de în­chiriat la etaj, cu os­pătării, cafene­le și apartamente de­di­cate exclusiv jocu­rilor de so­cietate, în­tâl­niri­lor galante sau conspirative. E aco­lo și o inter­sec­ție, poa­te cea mai im­por­tan­tă de pe Lips­cani, or, știut este că astfel de in­ter­­secții erau ade­se­ori mar­cate de un copac, poate un roșcov, ca în ro­manul Mâța Vinerii, iar de jur îm­prejur se aflau atrac­ții, între care prăvăliile de ju­cării ori de acce­sorii ves­timentare nu lipseau. Se gă­seau acolo bom­boane împachetate în foiță, dante­lării, șaluri, mă­tăsuri atârnate de streașina prăvăliei, mezelicuri, co­vrigi calzi, gogoșele cu iaurt și multe altele. Pen­tru mine, locul ăla e viu. De-acolo por­nește Strada Aca­demiei, care ajunge la Universitate și care pe vre­muri se numea a Academiei Domnești. Cred că pu­ține s-au schimbat de atunci, mirajul persistă.

Mai mult aici

share on Twitter
share on Facebook