Doina Ruști

L'omino rosso (Omulețul roșu)

Lomino rosso (Omulețul roșu) - Doina Ruști
Vremea Editore, Bucarest, 2012 (rumeno)
Lomino rosso (Omulețul roșu) - Doina Ruști
Nikita Editore, Firenze, 2012 (italiano)
Lomino rosso (Omulețul roșu) - Doina Ruști
Vremea Editore, Bucarest, 2004 (rumeno)